Vedtægter

Vedtægter

§ 1. navn og hjemsted.

Klubbens navn er Solrød Strand Badmintonklub (SSB). Klubbens hjemsted er Solrød Kommune.

Klubbens adresse er Solrød Idrætscenter, Tingsryds Alle 27, 2680 Solrød Strand.

§ 2. Klubbens formål.

Klubbens formål er at skabe interesse og give mulighed for at spille badminton i Solrød området både på et højt spillemæssigt niveau og på motionsplan. Klubben skal udbyde et attraktivt badmintontilbud, såvel sportsligt som socialt, med henblik på at opnå tilgang og på at fastholde flest mulige badmintonspillere på såvel elite-, ungdoms-, veteran- som motionistplan.

§ 3 Medlemskaber.

Klubben er gennem Badminton Sjælland medlem af Badminton Danmark under Danmarks Idræts-forbund (DIF) og derved tilsluttet Badminton World Federation (BWF) samt medlem af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og klubben samt dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.

Klubben er tilsluttet Solrød Idræts Union.

§ 4 Medlemsforhold.

Som medlem kan optages enhver person.

Optagelse som medlem kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling

Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

Æresmedlemmer – der er kontingentfri – kan udnævnes af generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer, udnævnt af Solrød Badminton Club og Jersie Badminton Klub, er æresmedlemmer i klubben.

Udmeldelse af klubben skal ske til bestyrelsen. Udmeldelse har først retsvirkning ved udgangen af det regnskabsår, hvori udmeldelsen sker.

Ved udmeldelse af klubben i forbindelse med klubskifte kan dette dog finde sted indtil 5. juni, jf. Badminton Danmarks regler om klubskifte, såfremt kontingent og eventuelle øvrige økonomiske mellemværender med klubben forinden er berigtiget.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de til medlemskabet hørende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfalden kontingent, slettes dog uden videre som medlem fra det pågældende regnskabsårs udløb.

Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

Ethvert medlem, der ekskluderes af bestyrelsen, kan kræve, at eksklusionen forelægges på førstkommende generalforsamling, hvor 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på generalforsamlingen skal beslutte at ekskludere medlemmet.

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen og indbetales til klubben senest på det tidspunkt, som bestyrelsen måtte fastsætte.

Såfremt et medlem ikke betaler kontingentet rettidigt, kan bestyrelsen beslutte, at der opkræves gebyr for fremsendelse af påkrav om betaling.

Bestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsmedlemmer helt eller delvist fritages for at betale kontingent, ligesom bestyrelsen kan beslutte telefonordninger for de anførte medlemmer.

Bestyrelsen kan i særligt tilfælde, og for højst et regnskabsår ad gangen, bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der indsender begrundet anmodning herom.

Klubben kan optage såvel aktive som passive medlemmer. Ved passive medlemmer forstås medlemmer, der betaler et årligt kontingent, fastsat af generalforsamlingen, uden at være aktiv spiller i klubben.

Medlemmer i klubben er forpligtede til at overholde klubbens love samt de af bestyrelsen og spilleudvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer.

§ 5 Bestyrelsen.

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 5 eller flere medlemmer. Bestyrelsen skal dog som minimum bestå af formand, sekretær og 3 menige medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Klubbens kasserer, ungdomsspilleudvalgsformand, veteranspilleudvalgsformand og motionistspilleudvalgsformand er på valg i ulige år.

Klubbens formand, sekretær, seniorspilleudvalgsformand, sportschef og sponsorudvalgsformand er på valg i lige år.

Såfremt et medlem af bestyrelsen fratræder i utide, foretages suppleringsvalg på den førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres referat.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer, til efter aftale at handle på bestyrelsens vegne.

Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

Bestyrelsen fremsætter forslag til medlemmer af relevante udvalg. Udvalgene består af op til 10 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Udvalgene kan supplere sig selv med nye medlemmer.

§6. Generalforsamling.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest ved udgangen af august måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller 10% af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæring herom.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen offentliggøres i enten medlemsblad, lokale ugeaviser, ved opslag i hallerne eller på klubbens hjemmeside. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal årsregnskabet for klubben være udarbejdet, og medlemmerne skal have mulighed for hos formanden for klubben at få lejlighed til at gennemgå regnskabet og få udleveret genpart heraf. Bestyrelsen kan dog bestemme, at årsregnskabet skal fremsendes til medlemmerne.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent, og er fyldt 15 år. For medlemmer under 15 år, der har betalt kontingent, er 1 forælder stemmeberettiget med 1 stemme for sit barn ved fremmøde på generalforsamlingen.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal være således:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Fremlæggelse af resultatopgørelse for det forløbne år med balance pr. 31.5.

4.Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder evt. forslag til ændring af kontingent.

5.I lige år: 
Valg af formand, sekretær, seniorspilleudvalgsformand, sportschef og sponsorudvalgsformand.

I ulige år: 
Valg af kasserer, ungdomsspilleudvalgsformand, veteranspilleudvalgsformand og motionistudvalgs-formand.

6.Valg af udvalgsmedlemmer.

7.Valg af 2 revisorer.

8.Valg af revisorsuppleant.

9.Indkomne forslag.

10.Eventuelt.

§7. Regnskab.

Klubbens regnskabs- og kontingentår er fra 1. juni – 31. maj.

Omlægning af regnskabsåret løber fra 1. april 2015 – 31. maj 2016.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.

De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren indkasserer klubbens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at klubbens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, ligesom denne udarbejder foreningens årsregnskab. Kassereren fremviser på bestyrelsesmøderne kontoudtog, der dokumenterer klubbens likvide beholdning.

Klubbens formue – udover hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter – skal, medmindre andet bestemmes af generalforsamlingen, anbringes i pengeinstitutter og på konti, der er omfattet af indskydergarantiordningen.

§8. Tegning og hæftelse.

Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af bestyrelsens formand og af et bestyrelsesmedlem i forening.

Ved salg og pantsætning tegnes klubben dog af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele klubbens kasserer fuldmagt til klubbens likvidkonti.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de klubben påhvilende forpligtelser.

9. Vedtægtsændringer.

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en særlig i dette øjemed indkaldt generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§10. Opløsning.

Til klubbens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke på generalforsamlingen, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ny generalforsamling med 14 dages varsel til afholdelse inden 1 måned, på hvilken opløsningen da kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal den eventuelle formue skænkes bort til idrætslige formål efter den afsluttende generalforsamlings bestemmelse.

Vedtaget på generalforsamlingen

den 26. maj 1993.

Ændret på generalforsamlingen

den 5. maj 1994.

Ændret på generalforsamlingen

den 15. maj 2002.

Ændret på generalforsamlingen

den 13. maj 2003.

Ændret på generalforsamlingen

den 15. juni 2004.

Ændret på generalforsamlingen

den 5. juli 2005.

Ændret på generalforsamlingen

den 13. juni 2007.

Ændret på generalforsamlingen

den 18. juni 2008.

Ændret på generalforsamlingen

den 24. maj 2016